Դեպի վեր

Տեղեկատու » Որակավորված թարգմանիչներ

    Որակավորված թարգմանիչներ    

Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման հետ կապված հարցերը կարգավորվում են «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և ՀՀ կառավարության 2002 թվականիմարտի 2-ի «Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչին որակավորման վկայական տալու կարգը հաստատելու մասին» N 193-Ն որոշմամբ:


Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանիչների ցանկ